Việc làm ở Nhật

Việc làm ở Nhật là mối quan tâm của những ai có ý đinh đi Nhật dài hạn: du học, vừa học, vừa làm và xuất khẩu lao động. Thông tin mục “việc làm ở Nhật” bao gồm: thông tin tuyển dụng, các quy đinh mới về việc làm, giới thiệu giúp đỡ các công việc bán thời gian.